Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie UGG-U.6733.48.2020
Obwieszczenie UGG-U.6733.48.2020 o wydaniu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegającej na budowie odcinka sieci gazowej niskiego
ciśnienia,
10.09.2020 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6733.46.2020
Obwieszczenie UGG-U.6733.46.2020 o wydaniu decyzji o odmowie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegającej na budowie stacji bazowej składającej się z:
wieży
10.09.2020 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6730.91.2020
Obwieszczenie UGG-U.6730.91.2020 o możliwości zapoznania się z
całością akt sprawy związanej z ustaleniem warunków
zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 6-u budynków
mieszkalnych
10.09.2020 więcej
Wody Polskie - wszczęcie postępowania
Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z terenu Miasta
Mielca, poprzez istniejące wyloty do cieku naturalnego -
Trześń Główna oraz do rowów melioracji wodnych.
09.09.2020 więcej
Obwieszczenie
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Osiedla Witosa
w Mielcu
01.09.2020 więcej
Obwieszczenie I-IV.746.2.33.2020
Obwieszczenie I-IV.746.2.33.2020 o wydaniu decyzji Nr 2/33/2020 w
sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
przedsięwzięcia pn: Budowa przejazdu kolejowo-drogowego
26.08.2020 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6733.36.2020
Obwieszczenie UGG-U.6733.36.2020 o wydaniu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji
polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego
ciśnienia
26.08.2020 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6730.61.2020
Obwieszczenie UGG-U.6730.61.2020 informujące że, w ramach
prowadzonego postępowania , w sprawie ustalenia warunków
zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie 10 budynków
mieszkalnych
21.08.2020 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6733.52.2020
Obwieszczenie UGG-U.6733.52.2020 o wszczęciu postępowania w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci
gazowej
21.08.2020 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6730.67.2020
Obwieszczenie UGG-U.6730.67.2020 o wydaniu decyzji o warunkach
zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalnego jednorodzinnego, na działce nr ew. 1765/6,
20.08.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się