Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie UGG-U.6733.53.2016
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla
inwestycji polegającej na budowie podziemnych linii
elektroenergetycznych.
26.07.2016 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6733.51.2016
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla
inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci gazowej niskiego
ciśnienia.
26.07.2016 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6733.50.2016
Obwieszczenie UGG-U.6733.50.2016 o wszczęciu postępowania w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego,dla inwestycji polegającej na budowie podziemnej
linii elektroenergetycznej
25.07.2016 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6733.38.2016
Obwieszczenie UGG-U.6733.38.2016 o wydaniu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji
polegającej na budowie oświetlenia ul.Świętej Anny w Mielcu.
25.07.2016 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6733.37.2016
Obwieszczenie UGG-U.6733.37.2016 o wydaniu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla inwestycji
polegającej na budowie sieci energetycznej kablowej podziemnej
SN.
25.07.2016 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6733.41.2016
Obwieszczenie UGG-U.6733.41.2016 z dn.19.07.2016r. o wydaniu
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, dla
inwestycji polegającej na budowie oświetlenia hybrydowego
słoneczno - wiatrowego przy ul. Grzybowej w Mielcu.
25.07.2016 więcej
Obwieszczenie ITG-OŚ.6220.23.2016.LN-7
Zawiadomienie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko
20.07.2016 więcej
Obwieszczenie ITG-OŚ.6220.35.2015.LN-19
Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na
środowisko.
20.07.2016 więcej
Obwieszczenie ITG-OŚ.6220.30.2015.LN-3
Postanowienie o wydłużenie terminu ważności decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację
przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie sieci gazowej
wysokiego ciśnienia..."
20.07.2016 więcej
Obwieszczenie RGP.6733.37.2016
Obwieszczenie Wójta Gminy Mielec w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na zamierzenie
inwestycyjne pn: "Przebudowa drogi gminnej i powiatowej nr
1143R".
15.07.2016 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się