Lista artykułów

Nazwa artykułu
Obwieszczenie UGG-U.6730.175.2020
Obwieszczenie UGG-U.6730.175.2020 o wydaniu decyzji o warunkach
zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku
mieszkalnego jednorodzinnego
15.01.2021 więcej
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Osiedla Witosa w Mielcu
12.01.2021 więcej
Zarządzenie nr 883/2021 Prezydenta Miasta Mielca
Zarządzenie nr 883/2020 Prezydenta Miasta Mielca w sprawie
ogłoszenia wykazu nieruchomości miejskiej przeznaczonej do
dzierżawy
11.01.2021 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6733.73.2020
Obwieszczenie UGG-U.6733.73.2020 o wydaniu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegającej na budowie podziemnej linii elektroenergetycznej
kablowej nN
08.01.2021 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6733.79.2020
Obwieszczenie UGG-U.6733.79.2020 o wszczęciu postępowania w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, dla inwestycji polegającej na budowie odcinka sieci
gazowej
07.01.2021 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6733.72.2020
Obwieszczenie UGG-U.6733.72.2020 o wydaniu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegającej na budowie odcinka sieci gazowej niskiego
ciśnienia,
05.01.2021 więcej
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego
Obwieszczenie ws. wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Zmiana lasu na użytek
rolny w miejscowości Mielec na działce o nr. ew. gruntu 26/1,
obręb 7-Rzochów
05.01.2021 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6733.78.2020
Obwieszczenie UGG-U.6733.78.2020 o wszczęciu postępowania w
sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego, dla inwestycji polegającej na przebudowie sieci
gazowej
30.12.2020 więcej
Obwieszczenie UGG-U.6733.70.2020
Obwieszczenie UGG-U.6733.70.2020 o wydaniu decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji
polegającej na budowie odcinka sieci gazowej średniego
ciśnienia, na działkach
30.12.2020 więcej
Zawiadomienie Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Rzeszowie
Poszerzenie gospodarstwa rolnego i zmianie na użytek rolny lasu
niestanowiącego własności Skarbu Państwa w Mielcu obręb
Smoczka 5 działka ewid. 2166/3.
30.12.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się