Lista artykułów

Nazwa artykułu
Interpelacja Radnego Jarosława Szczerby
dot. otwarcia żłobków i przedszkoli od 6 maja 2020
07.05.2020 więcej
Interpelacja Radnego Jarosława Szczerby
dot. działań zmierzających do przystąpienia do programu
polityki zdrowotnej w zakresie próchnicy
07.05.2020 więcej
Zapytanie Radnego Jarosława Szczerby
dot. świadczenia usług dla mieszkańców w okresie wprowadzenia
stanu epidemii wirusem COVID-19 oraz świadczenia usług po
zakończeniu stanu epidemii w zakresie uzyskania wypisu i wyrysu
z planu zagospodarowania przestrzennego, wypisu i wyrysu ze
studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Mielca lub zaświadczenie o braku miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego
06.05.2020 więcej
Zapytanie Radnego Jarosława Szczerby
dot. zamknięcia mieleckich targowisk w związku z ogłoszoną
epidemią
29.04.2020 więcej
Zapytanie Radnego Jarosława Szczerby
dot. świadczenia usług dla mieszkańców w okresie wprowadzenia
stanu epidemii wirusem COVID-19 oraz świadczenia usług po
zakończeniu stanu epidemii w zakresie złożenia wniosku o
udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego
taksówką
29.04.2020 więcej
Zapytanie Radnego Jarosława Szczerby
dot. świadczenia usług dla mieszkańców w okresie wprowadzenia
stanu epidemii wirusem COVID-19 oraz świadczenia usług po
zakończeniu stanu epidemii w zakresie złożenia oświadczenia o
niekaralności przedsiębiorcy wykonującego działalność w
zakresie transportu drogowego taksówką
29.04.2020 więcej
Zapytanie Radnego Jarosława Szczerby
dot. świadczenia usług dla mieszkańców w okresie wprowadzenia
stanu epidemii wirusem COVID-19 oraz świadczenia usług po
zakończeniu stanu epidemii w zakresie złożenia wniosku o
zmianę licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką
29.04.2020 więcej
Zapytanie Radnego Jarosława Szczerby
dot. świadczenia usług dla mieszkańców w okresie wprowadzenia
stanu epidemii wirusem COVID-19 oraz świadczenia usług po
zakończeniu stanu epidemii w zakresie złożenia wniosku o
wydanie zezwolenia na lokalizację w pasie drogowym
29.04.2020 więcej
Zapytanie Radnego Jarosława Szczerby
dot. świadczenia usług dla mieszkańców w okresie wprowadzenia
stanu epidemii wirusem COVID-19 oraz świadczenia usług po
zakończeniu stanu epidemii w zakresie złożenia wniosku o
wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu
przeprowadzenia robót w pasie drogowym
29.04.2020 więcej
Zapytanie Radnego Jarosława Szczerby
dot. świadczenia usług dla mieszkańców w okresie wprowadzenia
stanu epidemii wirusem COVID-19 oraz świadczenia usług po
zakończeniu stanu epidemii w zakresie złożenia wniosku o
wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia
w pasie drogowym obiektów budowlanych, urządzeń lub reklam
29.04.2020 więcej

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się