Lista artykułów

Nazwa artykułu
Zaproszenie do konsultacji
Zaproszenie do konsultacji Gminnego Programu Profilaktyki i
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania
Narkomanii na 2017 rok
14.11.2016 więcej
Wyniki konsultacji społecznych
dotyczących projektu uchwały ws. przyjęcia „Programu
współpracy Gminy Miejskiej Mielec z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi
działalność pożytku publicznego na rok 2017”
26.09.2016 więcej
Konsultacje społeczne
Konsultacje społeczne
05.02.2016 więcej